Prací prášek na bílé prádlo 2400g

365 

Praktické balení 2,4kg vystačí pro 40 pracích dávek. Neobsahuje fosfáty ani optické zjasňovače.

2 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

Praktické balení 2,4kg vystačí pro 40 pracích dávek. Neobsahuje fosfáty ani optické zjasňovače.


Složení

5% nebo více, avšak méně než 15%: zeolity, aniontové povrchově aktivní látky, bělící činidla na bázi kyslíku, méně než 5%: neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty, enzymy.

Nebezpečí:
H315 Draždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

OBSAHUJE: uhličitan sodný peroxyhydrát, dikřemičitan sodný, metakřemičitan sodný pentahydrát, alkohol, C12-14, etoxylát. Skladujte na suchém a chladném místě.

Výrobce: FeelEco

Země původu: Česko